دانلود متن و اهنگ محلی مازندرانی (شکار شوکا بوردمه:حیدری)

شکار شوکا بوردمه
شوکا وره داشته
مه دل غصه داشته
خواستگار دلخوا بوردمه
دلخوا نومزه داشته
مه دل غصه داشته
به هر دری در بزومه
قفل و بسته داشته
مه چش برمه داشته

شکار شوکا بوردمه شوکا وره داشته
مه دل غصه داشته
خواستگار دلخوا بوردمه خواستگار نومزه داشته
مه دل غصه داشته
به هر دری در بزومه قفل و بسته داشته
مه چش برمه داشته
شکوفه دار له بوردمه کوتر خنه داشته
مه دل غصه داشته
وقتی وره پر هدامه بال شکسته داشته
مه چش برمه داشته

                                                               دانلود


نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   •