دانلود متن و اهنگ محلی مازندرانی (شکار شوکا بوردمه:حیدری)


شکار شوکا بردمه
شوکا بره داشته
مه دل غصه داشته
خواستگار دلخواه بردمه
دلخواه نومزه داشته
مه دل غصه داشته
به هر دری در بزومه
قفل و بسته داشته
مه چش برمه داشته

شکار شوکا بوردمه شوکا وره داشته
مه دل غصه داشته
خواستگار دلخواه بوردمه خواستگار نومزه داشته
مه دل غصه داشته
به هر دری در بزومه قفل و بسته داشته
مه چش برمه داشته
شکوفه دار لو بوردمه کتر خنه داشته
مه دل غصه داشته
وقتی وره پر هدامه بال شکسته داشته
مه چش برمه داشته

                                                               دانلود


نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   •