آهنگ محلی مازندرانی به همراه متن -ترانه بانو جان

 آي پشت به وطن سو به غريبي شومبه            دردره سرسونه  درويشي شومبه واي بميرم
آی شومبه پناه يارمه غريبونه                             جان ديگر ياد کمه من مازندرونه واي بميرم
آي بي وفايي نکن من نارمه طاقت                   مره راهي نکن غريب ولايت آي بميرم
آي داغ جدايي و درد غريبي                         جان چطي بخسم من شو تا صباحي آی بميرم
بلندي  هنيشم پرواز هاکنم بانوجان                   سفر بر غريبي آغاز هاکنم بانوجان
ته عکسره بهيرم مقراض هاکنم بانوجان            خامه ش دل بنده باز هاکنم بانوجان

              بورين مه ياره بويين جداي هسته سنگينمنه دل هسته غمگين
                                                            
دلبر تو منه جا پيمان د وستي بانو جان             تو م جا قسم قرآن د  وستی بانو جان
 دل به تحريک ديگران دوستي بانو جان            غم و غصه ره  تو مه جان دوستي بانو جان
       

                بورين مه ياره بويين جدايي هسته سنگين منه دل هسته غمگين

         

ت وسته دلبر خنه نشين بويمه بانو جان             انگشتر بيمه بي نگين بويمه بانو جان
با عشق تو دلبر عجين بويمه بانو جان              ديگر از زندگي بدبين بويمه بانو جان

                بورين مه ياره بوين  جدايي هسته سنگين منه دل هسته غمگين


                                             

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   •